Scenariusz: Dlaczego nale?y chroni? przyrod??

Autor: PP11

Temat zaj??: Dlaczego nale?y chroni? przyrod??Cele zaj??: Ukazanie niebezpiecze?stw jakie zagra?aj? ?rodowisku przyrodniczemu ze strony cz?owieka: wycinanie lasw, zatruwanie wody, powietrza Podkre?lenie znaczenia ochrony przyrody: stosowanie w tym celu r?nych ?rodkw i sposobw oczyszczania Wzbogacanie s?ownika dziecka w miar? poznawania ?rodowiska przyrodniczego, kszta?towanie wyobra?ni, percepcji wzrokowej i s?uchowej Wzmacnianie wi?zi ze ?rodowiskiem przyrodniczym, rozwijanie opieku?czo?ci w stosunku do otaczaj?cej przyrodyForma: praca z ca?? grup?, praca w ma?ych zespo?ach?rodki dydaktyczne:wiersz Chora rzeka- J.Papuzi?skiej, ilustracje, s?oiki z wod?, lejki, sl, cukier, glina, woda z rzeki Przebieg zaj??:1.S?uchanie wiersza Chora rzeka J. Papuzi?skiej.Nauczycielka rozwiesza obrazki ilustruj?ce wiersz w przypadkowej kolejno?ci. Powtrne s?uchanie wiersza. 2.Czy uk?ad ilustracji odpowiada uk?adowi tre?ci? problem do rozwi?zania przez dzieci. Porz?dkowanie uk?adu ilustracji, omwienie tre?ci wiersza. 3.Dlaczego nale?y chroni? przyrod?? Nauczycielka zadaje pytania dzieci odpowiadaj?. Wsplne zastanawianie si?, jak nale?y chroni? przyrod?- jak ja dziecko 5-letnie mog? chroni? przyrod??4. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem utworu Wiosna Vivaldiego. Dzieci wczuwaj? si? w ro?liny zdrowe i chore.5.Ma?e laboratorium do?wiadczenie z wod?: rozpuszczanie w wodzie produktw ?ywno?ciowych; sl, cukier rozpuszczanie w wodzie gliny woda z rzeki Wis?okPorwnywanie koloru wody w pojemnikach czy woda z wszystkich pojemnikw jest taka sama, czy nadaje si? do picia, ktra tak a ktra nie i dlaczego? Co nale?y zrobi? aby woda by?a czysta?Sprbujemy oczy?ci? wod?.Do?wiadczenie: przepuszczenie wody przez bia?? bibu?k? jak teraz wygl?da woda? Proces ten to filtrowanie. Nauczyciel wyja?nia znaczenie filtrowania wody. Ogl?danie wody w szklanych pojemnikach pod ?wiat?o dzielenie si? spostrze?eniami.

6. Zabawa ruchowa Taniec kropelek.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika