Scenariusz: Czym jest biomasa?

Autor: L. G.

 Temat lekcji 1. Czym jest biomasa?

1. Cele lekcji wspólne dla dwóch lekcji:

a) Wiadomości

uczeń zna:

P  pojęcie biomasa, pelety, brykiet na podstawie materiałów pozyskanych na stronach www,

P  surowce, z których pozyskiwana jest biomasa,

b) Umiejętności

uczeń potrafi:

P  podać przykłady zastosowania biomasy,

2. Metoda i forma pracy

METODY:

P  domino

P  uzupełnianie zdań,

P  praca z tekstem/Internetem,

P  pogadanka

FORMY:

P  praca zespołowa z komputerem (2 lub 4- osobowe zespoły w zależności od zadania, które uczniowie wykonują)

3. Środki dydaktyczne

P  materiały ze stron internetowych serwisu:

www.biomasa.org/edukacja

http://www.e-petrol.pl/index.php/uslugi/serwis/wiadomosci/ekologia/energia5.html

P  plik z krzyżówką na temat biomasy wykonany w programie HOT POTATOES

P  plik z lukami do uzupełnienia przez uczniów na podstawie wiadomości zawartych na stronach WWW

P  komputer z  edytorem Word do zapisania materiałów powstałych podczas zadania Pt. DOMINO na temat biomasy

P  drukarka –  potrzebna do wydrukowania materiałów np. domino

 

 

Przebieg lekcji:

a)  Faza przygotowawcza i Faza realizacyjna

1 . WSTĘP  (lekcja 1)

Wprowadzenie do tematu. Poinformowanie o dwugodzinnym rozplanowaniu zajęć.

Uczniowie w zespołach 2- u osobowych przy jednym komputerze i kolejna dwuosobowa drużyna na sąsiadującym komputerze- rozwiązują krzyżówkę (praca zespołowa, każda grupa to zespół czteroosobowy) zaproponowaną przez nauczyciela na temat biomasy. Informacje pomocne w rozwiązaniu poszczególnych haseł znajdują się na stronach:

P  www.biomasa.org/edukacja

P   http://www.e-petrol.pl/index.php/uslugi/serwis/wiadomosci/ekologia/energia5.html

Uczniowie muszą zapoznać się z wybiórczo z materiałem zawartym na stronie przynależnej hasłu, odszukać to słowo i wpisać w odpowiednie okienka krzyżówki. Na jednym komputerze uczniowie wyszukują informacje a na drugim mają wgrany plik z krzyżówką, którą uzupełniają.

Zadaniem uczniów jest wyszukanie odpowiedniego tekstu na wskazanej stronie, wpisaniu w okienkach krzyżówki odpowiedzi- jest to zawsze brakujące słowo, które w pytaniu do krzyżówki zastąpione jest takim znaczkiem  ý. Patrz Karta pracy ucznia 1.

 

Podsumowanie:

Poszczególne zespoły udzielają odpowiedzi- czytają hasła zawarte w krzyżówce:
Pionowo a następnie Poziomo. Każdy zespół podaje jedno hasło stanowiące rozwiązanie i czyta pytanie do tego rozwiązania- kolejność prezentowania np. zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W razie trudności z uzupełnieniem krzyżówki nauczyciel naprowadza uczniów na prawidłowe rozwiązanie. HASŁO główne – ENERGIA (pola zaznaczone na zielono- zadanie uczniów polegało na ułożeniu hasła powiązanego z omawianymi na zajęciach zagadnieniami). Czas na realizacje ok. 12 minut.

 

2. Nauczyciel zadaje pytanie czy treści zawarte na w/w stronie WWW są dla im znane czy też ich wiedza na ten temat jest znikoma.

UWAGA: Wydaje się, że uczniowie nie mają zbyt obszernej wiedzy na ten temat i podejmą
z zaciekawieniem kolejne zadanie polegające  na wyszukaniu materiału tekstowego na stronę  http://www.biomasa.org/jako_paliwo stronie WWW. Tekst zaprezentowany uczniom zawiera luki. Zadaniem uczniów będzie znalezienie tekstu na stronie WWW a następnie uzupełnienie brakujących słów i zapoznanie się z treścią materiału.

 

ZADANIE brzmi: W oparciu o stronę http://www.biomasa.org/edukacja/biomasa/pelety  uzupełnij zdania brakującymi wyrazami. Przeczytaj dokładnie tekst, który uzupełniłeś.

Poniżej zaprezentowane jest zadanie do wykonania przez uczniów. Uczniowie pracują w takich samych zespołach jak poprzednio. Czas na realizację zadania ok. 10 minut. Patrz Karta pracy ucznia 2

 

Rozwiązanie:

Prawidłowo rozwiązanie zadanie zamieszczono poniżej- wyrazy, które uczniowie wpisali wyszczególniono czcionką: pogrubiona i podkreśloną.

Główne rodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne:

G  drewno i odpady z przerobu drewna: drewno kawałkowe, trociny, wióry, zrębki, kora itp.

G  rośliny pochodzące z upraw energetycznych: rośliny drzewiaste szybkorosnące (np. wierzby, topole, eukaliptusy), wieloletnie byliny dwuliścienne (np. topinambur, ślazowiec pensylwański, rdesty), trawy wieloletnie (np. trzcina pospolita, miskanty)

G  produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa: np. słoma, siano, buraki cukrowe, trzcina cukrowa, ziemniaki, rzepak, pozostałości przerobu owoców, odchody zwierzęce

G  frakcje organiczne odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych

*  niektóre odpady przemysłowe, np. z przemysłu papierniczego

*   

Dyskusja na temat powyższego tekstu i jego wspólna analiza. Jako ciekawostkę można wyszukać w wyszukiwarce  (grafika) WWW.google.pl  rośliny wyszczególnione w/w materiale lub nauczyciel może  zaprezentować wydrukowane materiały np. topinambur- roślina. Czas na realizację ok. 3 minuty

 

c) Faza podsumowująca

 

3. Podział klasy na 4 zespoły. Każda grupa ma do dyspozycji dwa komputery. Prace opracowane i wykonane w tych zespołach (na dwóch komputerach z tej samej grupy)  nie mogą powielać tych samych materiałów. Zadaniem grup jest opracowanie kostek domina na temat biomasy. Każda grupa wykona projekty 4 kostek domina na podstawie materiałów zamieszczonych na podstronach strony  http://www.biomasa.org/edukacja

Każda kostka domina powinna zawierać ilustrację lub opis (jedna tafla domina to połowa strony A4). Prace wykonane przez grupy potraktować należy jako całość gry stąd  też początek i koniec powinny stanowić puste pola. W przykładzie zaznaczone X.

Pracę wykonaj w edytorze WORD. Pliki zapisz w swoim folderze na dysku o nazwie biomasa_domino 

Wytworzone prace jeśli nie zostaną wydrukowane na zajęciach istnieje możliwość ich wydrukowania po zajęciach lekcyjnych. Zapewne znajdą się chętne osoby do wykonaniu tego zadania.

UWAGA: Na kolejnych zajęciach kostki domino zostaną wykorzystane jako materiał dydaktyczny.  Czas na realizację około 20 minut.

Przydział zadań poszczególnym grupom.

Zbuduj 4 kostki domina na podstawie materiałów ze strony WWW:

grupa a) http://www.biomasa.org/jako_paliwo/brykiet  - tematyka BRYKIET

grupa b)  http://www.biomasa.org/jako_paliwo/Pelety - tematyka  PELETY

grupa c) http://www.biomasa.org/jako_paliwo/uprawy_energetyczne - tematyka UPRAWY ERGETYCZNE

grupa d) http://www.biomasa.org/jako_paliwo/biogaz  -   tematyka BIOGAZ

 

Spodziewane prace wykonane przez uczniów powinny wyglądać tak jak przedstawiono poniżej.

Przykład – ułożone domino (3 kostki) na temat BRYKIETU. W przykładzie celowo wykonano bramowanie każdej pary kostek  domina po ułóżeniu.

 

 

Pracę należy wydrukować.

 

Zakończenie zajęć.

5. Bibliografia

http://www.biomasa.org

 

6. Załącznik

a) Karta pracy ucznia nr 1