Scenariusz: Zmiany w biosferze, hydrosferze i litosferze

Głos został oddany.

Autor: Janina Czempiel

Cele edukacyjne i osiągnięcia ucznia podczas realizacji ścieżki edukacyjnej – ekologicznej - na lekcji chemii

 

Temat: Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w biosferze, hydrosferze i litosferze

 

Cele edukacyjne:

 • Tworzenie warunków do poznania współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz rozumienia przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody
 • Kształtowanie proekologicznej motywacji uczniów

Osiągnięcia uczniów:

 • Umie wykonać analizę zakwaszenia gleby i wody
 • Zna zastosowanie mleka wapiennego w życiu codziennym, przemyśle i jako środka zmniejszającego zakwaszenie gleby
 • Wyjaśnia związek między korodowaniem metali a zanieczyszczeniem środowiska
 • Wyjaśnia działanie soli używanej zimą do posypywania dróg
 • Wymienia czynniki wywołujące korozję
 • Organizuje działania na rzecz segregacji odpadów w swoim otoczeniu
 • Wyjaśnia pojęcie – gospodarka odpadami
 • Przestrzega porządku w miejscach publicznych
 • Zna i upowszechnia metody służące poprawieniu stanu środowiska
 • Wyjaśnia zastosowanie węgla aktywnego w filtrach
 • Wymienia źródła zanieczyszczenia gleby
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika