Scenariusz: Obserwacja roślinności i rzeźby terenu w najbliższej okolicy

Autor: Małgorzata Krzyszycha

Obserwacja roślinności i rzeźby terenu w najbliższej okolicy

Hasło programowe: Krajobraz najbliższej okolicy
Temat lekcji: Obserwacja roślinności i rzeźby terenu w najbliższej okolicy

Cel zajęć:
wiadomości – uczeń:
- rozpoznaje roślinność występującą w najbliższej okolicy,
- rozpoznaje charakterystyczne cechy krajobrazu.

miejętności – uczeń potrafi:
- nazwać formy tereny,
- rozpoznać i nazwać najpospolitsze rośliny występujące na tym obszarze,
- wyjaśnić wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze,
- wykorzystywać przyrządy służące do obserwacji,
- wykorzystywać naturalne znaki przyrody,
- posługiwać się kluczem do oznaczania roślin.

postawy – uczeń:
- bezpiecznie zachowuje się w terenie,
- pracuje z zaangażowaniem na lekcji,
- czuje się odpowiedzialny za efekty pracy grupy,
- czuje się odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego.

Metody:
- podająca – pogadanka wstępna wprowadzająca do tematu lekcji,
- praktyczna – obserwacja, opis, ćwiczenia.

Formy pracy:
- grupowa ( równym frontem ).

Środki dydaktyczne:
- lornetki, lupy, kompasy, przewodniki, klucze do oznaczania roślin, notatnik,
kredki, karta pracy ze szkicem terenu.

Typ lekcji: zajęcia terenowe w najbliższej okolicy ( w pobliżu szkoły ).

PRZEBIEG ZAJĘĆ
I. Faza przygotowawcza.
zespół czynności:
- przedstawienie celu lekcji,
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa na wycieczce,
- przypomnienie zasad pracy w grupie,
- podział uczniów na zespoły,
- rozdanie materiałów do pracy w grupach z prośbą o uważne przeczytanie instrukcji,
- wyjście w teren.

czynności ucznia:
- uczniowie dokonują podziału w grupie ( lider, sekretarz, sprawozdawca ),
- uczniowie przeglądają otrzymane materiały.

II. Faza realizacji.
Praca uczniów w grupach.

Zadanie 1

W oparciu o szkic terenu w karcie zadań zorientuj go za pomocą kompasu lub znaków przyrody i zaznacz na nim kierunek północny. Stosując znaki topograficzne nanieś rozmieszczenie najważniejszych obiektów przyrodniczych obserwowanego terenu ( łąka, pola, ogródki działkowe, budynki, drzewa, ciek wodny, zbiornik wodny ).

Zadanie 2
Zaobserwuj na penetrowanym terenie formy jego ukształtowania.


Zadanie 3
Zaobserwuj, zaznacz za pomocą kluczy i lupy rośliny z poszczególnych zbiorowisk.
Naszkicuj z krótką charakterystyką po trzy najczęściej występujące rośliny w dany zbiorowisku.

Zadanie 4
Zaznacz na szkicu napotkane dzikie wysypiska śmieci.

III. Faza podsumowująca.
czynności ucznia:
- sprawozdawcy grup przedstawiają wyniki pracy w grupach ( przedłożenie szkiców ),
- wypowiedzi uczniów o stanie penetrowanego terenu ( znalezione dzikie wysypiska śmieci, zniszczone skupiska roślinne ).

Ocena zaangażowania uczniów w pracach zespołów.


mgr inż. Małgorzata Krzyszycha

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika