Scenariusz: Konkurs wiedzy ekologicznej dla klasy IV

Autor: Alicja Kuziemska-Machowska

Imię i nazwisko: .................................. Klasa: .................................................. Ilość punktów: .................................... "Ponieważ Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się Ziemią. Odwzajemniajmy miłość, jaką nas obdarza, utrzymując ją w czystości i szczęściu." KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ KLASA IV Informacje dla ucznia: 1. Test zawiera 27 pytań. 2. Przeczytaj uważnie wszystkie zadania, zastanów się i udziel odpowiedzi /tylko jedna jest prawidłowa/. 3. Wybraną przez siebie odpowiedź zaznacz znakiem X. 4. Jeśli się pomylisz, zaznaczoną odpowiedź obwiedź kółkiem /X/ i ponownie rozwiąż zadanie. 5. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. Powodzenia ! :-) 1. Odnawialnym źródłami energii nie powodującymi zanieczyszczeń środowiska są: a) węgiel kamienny i brunatny b) energia wody i wiatru c) ropa naftowa i gaz ziemny 2. Wypalanie traw wiosną jest: a) pozytywne i powoduje zwiększenie plonów b) obojętne dla organizmów żyjących na łące c) szkodliwe i niesie zagładę wielu pożytecznym organizmom 3. Kolorem rozpoznawczym przyjaciół Ziemi jest: a) czerwony b) zielony c) żółty 4. Dzień Ziemi obchodzimy: a) 22 kwietnia b) 11 listopada c) 21 marca 5. Jakie warzywa nazywamy ekologicznymi? a) rosnące tylko w naszym kraju b) uprawiane w innych krajach c) uprawiane na nieskażonej glebie 6. Turysta chce zajrzeć do budki dla ptaków. Co robisz? a) tłumaczysz, że nie wolno, bo można spłoszyć ptaki b) pozwalasz na krótkie oglądnięcie c) pożyczasz mu drabinę 7. Dlaczego należy segregować śmieci? a) wtedy tylko trafiają na wysypisko śmieci b) wtedy tylko trafiają one do powtórnej przeróbki, a nie na wysypiska śmieci c) wtedy ładnie wyglądają 8. Do tego pojemnika wrzucamy: a) metalowe puszki po napojach b) szklane butelki, słoiki bez nakrętek c) butelki plastikowe i różne elementy z plastiku 9. Co jest najczęstszą przyczyną skażenia wód morskich? a) kwaśne deszcze b) katastrofy tankowców c) rośliny i zwierzęta morskie 10. W który z podanych ekosystemów najbardziej ingeruje człowiek? a) jezioro b) las c) ogród 11. Jak nazywa się gaz, który zmniejsza emisję szkodliwych promieni Słońca dla człowieka? a) wodór b) tlen c) ozon 12. Recykling oznacza proces: a) odzyskiwanie zużytych materiałów i ich ponowne wykorzystywanie b) ponownego wykorzystania spalin do produkcji c) ochrony ginących i zagrożonych gatunków 13. Jak nazywamy ogólnoświatową akcję polegającą na oczyszczaniu wyznaczonego terenu ze śmieci? a) Sprzątanie Świata b) Dzień Ziemi c) Światowy Dzień Ochrony Środowiska 14. Park narodowy to: a) tereny zachowane w stanie naturalnym b) pojedyncze drzewo lub krzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością lub innymi cechami, c) obszar objęty ochroną ze względu na szczególne walory przyrodnicze 15. Ścieki komunalne wytwarzane są przez: a) gospodarstwa domowe b) fabryki c) rolnictwo 16. Aby zapobiec zbyt dużej ilości dwutlenku węgla w powietrzu należy: a) wycinać więcej lasów b) ograniczać wycinanie lasów c) budować więcej fabryk 17. Detergenty są to: a) promienie świetlne b) inna nazwa ścieków c) substancje syntetyczne używane do prania i zmywania 18. Ochroną przyrody mogą zajmować się: a) tylko specjalnie założone organizacje b) wszyscy ludzie c) firmy zajmujące się recyklingiem 19. W parku narodowym: a) wolno łowić ryby b) można rozpalać ogniska c) należy poruszać się wyłącznie wyznaczonymi trasami 20. Działaniem sprzyjającym ochronie przyrody jest: a) wlewanie ścieków do rzek b) zakładanie na kominach filtrów wychwytujących szkodliwe gazy i pyły c) zwiększenie zużycia nieodnawialnych zasobów przyrody 21. Zaznacz zdanie opisujące prawidłowe zachowanie się w pobliżu zbiorników wodnych. a) myj samochód nad jeziorem b) wrzucaj do wody wszystkie odpady c) kąpiąc się w jeziorze nie używaj mydła i szamponu 22. Wybierz odpowiedź, która określa znaczenie zieleni w mieście. a) przysłania słońce w mieście b) jest ważnym źródłem tlenu c) zanieczyszcza środowisko dwutlenkiem węgla 23. Uzupełnij tekst wyrazami podanymi poniżej. powietrze, ginie, naturalne środowisko, nieodwracalne, czysta woda We współczesnym świecie ...................................... coraz więcej gatunków zwierząt i roślin. Świadomie niszczy się ich ............................................................................................ Zanieczyszczenie atmosfery powoduje ......................................................... skutki, które widoczne są już na cały świecie. Do życia człowieka potrzebne jest............................... i.............................................. 24. W oczyszczalni ścieków odzyskujemy: a) słoną wodę b) wodę z deszczu c) czystą wodę 25. Który z wymienionych pojazdów jest najbardziej przyjazny dla przyrody: a) rower b) autobus c) pociąg 26. Myjesz zęby: a) nalewasz wodę do kubka i płuczesz zęby b) zakręcasz wodę po każdym wypłukaniu zębów c) woda leci z kranu przez cały czas 27. Jak należy ścierać tablicę szkolną, aby powietrze w klasie było czyste? a) ręką b) suchą gąbką c) mokrą gąbką
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika