Scenariusz: Zestaw pytań testowych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych sprawdzający wiedzę ekologiczną

Głos został oddany.

Autor: Ewa Rostkowska

Zestaw pytań testowych przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych sprawdzający wiedzę ekologiczną

Klasa IV.

1.Symbolem Ligi Ochrony Przyrody jest:
a)kozica
b)batalion
c)żubr

2.Co to jest atmosfera ?
a)strefa zamieszkała przez organizmy żywe
b)powłoka gazowa otaczająca Ziemię
c)powłoka wodna Ziemi

3.Związkiem niszczącym warstwę ozonową w atmosferze jest:
a)dwutlenek węgla
b)freon
c)wodór

4.Zwiększona produkcja dwutlenku węgla - gazu szklarniowego
a)prowadzi do powstania dziury ozonowej
b)sprzyja wzrostowi temperatury na Ziemi
c)wpływa ujemnie na produkcję pierwotną biocenoz

5.Co to jest smog?
a)legendarny potwór ziejący ogniem
b)ciemne chmury burzowe nad miastem
c)mieszanina mgły , pyłów i spalin w powietrzu najczęściej nad wielkimi miastami

6.Która substancja jest trująca dla człowieka nawet w małych ilościach
a)tlenek węgla
b)dwutlenek węgla
c)ozon

7.Największy obszar terenu objęty ochroną to ?
a)rezerwat przyrody
b)pomnik przyrody
c)park narodowy

8.Do którego z artykułów zużywa się najwięcej makulatury?
a)papier podaniowy
b)papier toaletowy
c)papier kredowy

9.Podkreśl te odpady, które nadają się do powtórnego użycia:
a)lekarstwa
b)kartony
c)farby
d)puszki po konserwach

10.Połącz w pary pełniące te same funkcje produkty szkodliwe i przyjazne środowisku
1.Torby z tworzyw sztucznych a)butelki szklane
2.Pudełka plastikowe b)obornik
3.Nawozy sztuczne c)pudełka drewniane
4.Butelki jednorazowe d)torby papierowe

Klasa V.

1.Czerwona Księga zawiera rejestr :
a)pomników przyrody
b)gatunków ginących i zagrożonych
c)parków narodowych

2.Najstarszymi parkami narodowymi w Polsce są :
a)Słowiński i Białowieski
b)Poleski i Bieszczadzki
c)Białowieski i Świętokrzyski

3.Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzimy :
a)22 kwietnia
b)5 czerwca
c)30 września

4.Najbardziej czułymi wskaźnikami stopnia skażenia powietrza są :
a)porosty
b)grzyby
c)glony

5.W strefie oddziaływania zakładów przemysłu chemicznego należy zaniechać uprawy :
a)krzewów ozdobnych
b)warzyw i owoców
c)roślin przemysłowych

6.W jakim okresie rozwoju rośliny nie można stosować środków chemicznych
a)w okresie kwitnienia
b)w okresie kiełkowania
c)w okresie zbioru owoców

7.Pierwsza roślina objęta ochroną w Polsce jeszcze za Panowania Władysława Jagiełły to:
a)kosodrzewina
b)cis
c)limba

8.Główną przyczyną zamierania lasów są zanieczyszczenia
a)gazowe
b)pyłowe
c)metalami ciężkimi

9.Podkreśl cechy rolnictwa ekologicznego:
a)używanie nawozów organicznych
b)mała różnorodność gatunkowa
c)stosowanie płodozmianu
d)duża różnorodność gatunkowa
e)stosowanie środków chemicznych ochrony roślin
f)wprowadzanie monokultur

10.Uzupełnij tabelkę
Formy ochrony przyrody
Nazwy obiektów chronionych

Park narodowy
a)

b)


.................................
Dąb Bartek

Kamień Batorego

Gatunki chronione
a)

b)

1.Nauka biologiczna, która bada zależności pomiędzy organizmami i ich środowiskiem
a)sozologia
b)ekologia
c)dendrologia

2.Ostatni wiele badań poświęconych jest wykorzystaniu w produkcji paliw w Polsce :
a)rzepaku
b)kukurydzy
c)wierzby koszykarskiej

3.Pierwszy na świecie park narodowy powstał w ....?
a)Kenii
b)Usa
c)Brazylii

4.W 1983 roku Polska , jako pierwsze państwo, wprowadziła ochronę gatunkową grzybów. Wskaż grzyb objęty całkowitą ochroną :
a)szmaciak gałęzisty
b)mleczaj rydz
c)piestrzenica kasztanowata

5.Oczyszczanie biologiczne ścieków polega na
a)przepuszczaniu ścieków przez warstwę mikroorganizmów
b)mieszanie ścieków z chlorem
c) przepuszczaniu ścieków przez filtry piaskowe

6.Elektrofiltr to?
a)element oczyszczalni ścieków
b)urządzenie pomiarowe systemu klimatyzacji
c)urządzenie wychwytujące zanieczyszczenia pyłowe

7.Największy udział w emisji toksycznych spalin samochodowych z niżej wymienionych ma :
a)dwutlenek siarki
b)tlenek węgla
c)dwusiarczek węgla

8.Główną przyczyną zamierania lasów są zanieczyszczenia :
a)pyłowe
b)gazowe
c)metalami ciężkimi

9.Wybierz te odpady, które mogą być wtórnie zagospodarowanie :
a)opakowania aluminiowe, stłuczka szklana
b)odpady ze szpitali, lekarstwa
c)lustra, żarówki

10.Połącz park narodowy z jego symbolem :
1)Białowieski PN a)Kozica
2)Kampinoski PN b)Mewa
3)Słowiński PN c)Łoś
4)Tatrzański PN d)Salamandra
5)Gorczański PN e)Żubr

 Ewa Rostkowska


Głosuj
Miesiąc:
Rok:
W tym roku już głosowałeś/aś
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika