Scenariusz: RODZAJE WYBRZEŻY

Autor: Mariola Turowska-Moskalik

                                 RODZAJE  WYBRZEŻY

 

 

WYBRZEŻE  ,pas  po  obu  stronach  linii  brzegowej  do  takiej  odległości  ,do  jakiej  zachodzą  procesy  brzegowe ,tj. bezpośrednie  lub  pośrednie  działanie  fal  morskich , przyboju  i  prądów  przybrzeżnych.

 

-Niszczone  ,wybrzeże  cofające  się  w  stronę  lądu pod  wpływem  niszczącej  działalności  przyboju  i  prądów  przybrzeżnych  .    

                                            

-Dalmatyńskie  ,  kanałowe  ,podłużne  wybrzeże  zanurzone  powstałe   przez  zatopienie  obniżeń  między  pasmami  i  grzbietami  górskimi . Brzegowi  towarzyszą  łańcuchy  wysp , oddzielonych  od  lądu  cieśninami ,zwanymi  kanałami .

 

-Fiordowe  ,górskie  wybrzeże  zanurzone ,  urozmaicone  zatokami  powstałymi  przez  zatopienie  dolnych  odcinków  dolin  lodowcowych .

 

-Limanowe  ,wybrzeże  zanurzone , urozmaicone  zatokami  powstałymi  przez  zatopienie wylotów  jarów .

                                                                      

-Narastające ,wybrzeże  przesuwające  się  w  stronę  morza  wskutek  gromadzenia  się  osadów  przy  brzegu .

 

-Podłużne , wybrzeże  przebiegające  wzdłuż  głównej  linii  ukształtowania  terenu lub  budowy  geologicznej , np. wzdłuż  grzbietowej  linii  pasm  górskich .

 

-Podwójne , któremu  towarzyszy  lido  lub  mierzeja .

 

-Poprzeczne ,które  przecina  główne  linie  ukształtowania  terenu lub  budowy  geologicznej .

 

-Riasowe ,zanurzone , górzyste , urozmaicone  zatokami  powstałymi  przez zatopienie  wylotowych  odcinków  dolin  rzecznych .

 

-Wynurzone ,które swe  ukształtowanie  zawdzięcza  regresji  morza .

 

-Wyrównywane , składające  się  z  odcinków  niszczonych i  odcinków  wybrzeża  narastającego ,wskutek czego  zmniejsza  się  rozwinięcie  linii  brzegowej .Wybrzeże  , które  dzięki  temu  osiągnęło  niemal  prostolinijny  zarys  nosi  nazwę  wyrównanego.

 

-Zanurzone ,które  swe  ukształtowanie  zawdzięcza  ingresji  morza .

              

 

 

 

 

 

RELIEF  ,rzeźba  terenu ,ogół  drobnych  form  urozmaicających   zasadnicze  , wielkie  formy  powierzchni  globu  ziemskiego .

 

GEOLOGIA  nauka o  skorupie  ziemskiej (litosfera ) i procesach  w  niej zachodzących .

 

STREFY  KLIMATYCZNE  wg  Alisowa

 

1.     Równikowa   ,wilgotny  z małymi  rocznymi  amplitudami  temperatury .

2.     Podrównikowa , czyli  monsunów  międzyzwrotnikowych ,pora  sucha zimą  deszczowa  latem .

3.     Zwrotnikowa  ,suchy,  powietrze  wilgotne,

4.     Podzwrotnikowa ,POWIETRZE  latem  tropikalne , zimą  polarne ,

5.     Umiarkowana , -chłodna :temp. Najniższa  poniżej  -3, najwyższa powyżej  10°, ciepły  :temp. Najniższa  powyżej  -3  ,poniżej 18°C.

6.     Subarktyczna ,klimat  tundry ,latem  powietrze  polarne  ,zimą  arktyczne .

7.     Arktyczna , klimat  mroźny .

 

CELE  I ZADAN        

Celem  ścieżki  dydaktycznej  jest  zapoznanie  uczniów z elementami  środowiska  geograficznego  Wyżyny  Częstochowskiej z  uwzględnieniem  rzeźby  krasowej ,wód  krasowych  , szaty  roślinnej  ,zwierzęcej  i działalności  człowieka .

 

Zadaniem  jest  wyuczenie  umiejętności posługiwania  się kompasem  ,  mapą  .

Uświadomienie  zasad  współistnienia  ze  środowiskiem .

 

KRAINY  GEOGRAFICZNE   POLSKI     

 

Pojezierze  Zachodniopomorskie  , Pojezierze  Wschodniopomorskie ,Pojezierze  Mazurskie ,POJEZIERZE  WIELKOPOLSKIE ,

NIZINA  POŁUDNIOWOWIELKOPOLSKA  ,PÓŁNOCNO  I POŁUDNIOWO   MAZOWIECKA ,PODLASKA ,

NIZINA  ŚLĄSKA ,WYŻYNA  MAŁOPOLSKA ,

GÓRY : SUDETY , KARPATY.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika