Scenariusz: Czy wiesz co jesz ? Skażenie żywności a zdrowie.

Autor: Urszula Morawska

KONSPEKT

 

Dział programu : ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE

Temat : Czy wiesz co jesz ? Skażenie żywności a zdrowie.

 

ZAKRES TREŚCI :

 

1.        Chemiczne dodatki w żywności  i ich wpływ na zdrowie konsumentów

2.        Chemizacja rolnictwa ( pestycydy, azotany i azotyny) i ich wpływ na zdrowie.

3.        Źródła metali ciężkich w żywności.

4.        Rolnictwo ekologiczne jako producent zdrowej żywności.

 

CELE LEKCJI:

 

Wiadomości:

 • Nazywa podstawowe grupy chemicznych dodatków żywnościowych.
 • Wymienia źródła skażenia żywności.
 • Podaje przykłady związków szkodliwych dla zdrowia.
 • Zna skutki spożywania skażonej żywności.
 • Wymienia sposoby unikania lub pozbywania się pozostałości skażeń.

Umiejętności:

 • Wymienia źródła skażenia żywności.
 • Określa skutki spożywania żywności o dużej zawartości dodatków chemicznych.
 • Wyjaśnia wpływ azotanów, pestycydów i metali ciężkich na zdrowie.
 • Uzasadnia konieczność dokładnego mycia owoców i warzyw przed spożyciem.

 

POSTAWY:

 • Dostrzega rolę czytania i analizowania składu produktów spożywczych.
 • Świadomie określa co jest dobre dla jego zdrowia.
 • Dostrzega konieczność ochrony środowiska naturalnego.

METODY :

 

Pogadanka ,obserwacja ,dyskusja  ,prezentacja pracy ucznia

 

FORMY PRACY : 

 

Zbiorowa i indywidualna

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :

 • Etykiety produktów spożywczych
 • Próbki chemicznych dodatków do żywności (barwniki , stabilizatory )
 • Opakowania po środkach ochrony roślin
 • Foliogramy , plakat ucznia

 

TOK LEKCJI :

 

Faza wprowadzająca :

 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Nawiązanie do poprzednich lekcji .Przyczyny chorób układu pokarmowego.

 

Faza realizacji :

1. Sformułowanie tematu lekcji .

2. Czytanie i analizowanie składu produktów , Zwrócenie szczególnej uwagi na dodatki  chemiczne oznaczone literą E......

3. Określenie celu ich stosowania przez producenta

4. Zapoznanie  z przykładami chemicznych dodatków, ich symbolami i wpływem na zdrowie (wskazywanie związków nie szkodliwych np. barwników naturalnych).

5. Związek intensyfikacji produkcji rolnej ze skażeniem żywności azotanami i pestycydami.

6. Sposoby pozbycia się pozostałości związków toksycznych na owocach i warzywach

7. Źródła metali ciężkich i ich wpływ na zdrowie – prezentacja pracy ucznia.

8. Podstawowe założenia rolnictwa ekologicznego

Faza podsumowująca

1. Rozwiązanie krzyżówki przez uczniów

2. Sprawdzenie poprawności haseł

3. Zadanie pracy domowej: Wykonaj reklamę zachęcającą do kupowania i spożywania zdrowej żywności

 

Załączniki:

Ćwiczenie nr 1 - Krzyżówka,

Ćwiczenie  nr 1

 

 

 


Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika