Scenariusz: "Procesy przyrodnicze” w Wolińskim Parku Narodowym

Autor: Iwona Samołyk

SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERENOWYCH

Ścieżka dydaktyczna „Procesy przyrodnicze”

w Wolińskim Parku Narodowym

 

(do wykorzystania na lekcjach przyrody w klasach IV – VI)

 

Cele:

Opracowane zajęcia do ścieżki dydaktycznej mają tematykę przyrodniczą. Zawierają treści z zakresu: geografii, biologii, ekologii i geologii. Są one przeznaczone dla przedmiotu przyroda w szkole podstawowej, mogą być jednak wykorzystane również w gimnazjum.

 

Trasa obejmuje 3 stanowiska:

1. KREDOWNIA W WICKU (zabytek geologiczny)
2. GÓRA PIASKOWA NAD JEZIOREM TURKUSOWYM
3. WZGÓRZE ZIELONKA KOŁO LUBINIA (delta Świny)

 

Ścieżka przyrodnicza, pomaga w realizacji następujących celów nauczania:

 

CELE DYDAKTYCZNE:

Uczeń potrafi

- rozpoznawać skamieniałości

- dokonywać obserwacji terenowych
- dostrzec różnice między poszczególnymi krajobrazami
-  podać działania mające na celu poprawę krajobrazu
- określić elementy przyrody ożywionej i nieożywionej

Uczeń zna
- genezę i historię Kredowni w Wicku

- okoliczności powstania Jeziora Turkusowego i Delty Świny
- roślinność i zwierzęta Wolińskiego Parku Narodowego

- różnorodne formy ochrony przyrody (park narodowy, zabytek geologiczny, rezerwat)

Uczeń rozumie
- związki i współzależności, jakie zachodzą w środowisku
- jak tworzą się ekosystemy

CELE WYCHOWAWCZE

Uczeń potrafi
- współdziałać w zespole
- odróżniać negatywne i pozytywne skutki działalności człowieka w krajobrazie
- dostrzec zmiany, jakie zachodzą w czasie

Uczeń rozumie
- konieczność ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej

Uczeń zna
- zasady bezpieczeństwa i potrafi stosować je w codziennym życiu

- zasady poruszania się szlakami turystycznymi

- zasady odpowiedniego zachowania się w lesie

 

Przebieg zajęć:

 

Faza przygotowawcza

  1. Przypomnienie o tym jak należy zachowywać się w lesie
  2. Zapoznanie z materiałem dotyczącym przebiegu trasy

 

Faza realizacyjna

Podążanie trasą ścieżki dydaktycznej oraz wypełnianie zadań umieszczonych na Kartach Pracy Ucznia.

 

PRZYSTANEK I: KREDOWNIA W WICKU

  • przedstawienie genezy i historii kredowni
  • objaśnienie pojęcia „zabytek geologiczny”
  • omówienie rodzajów skamieniałości, jakie się tu znajdują
  • objaśnienie pojęć: sukcesja roślinna oraz roślinność ciepłolubna (kserotermiczna)

 

Zadanie 1 – do wykonania w parach

Każdy z uczniów otrzymuje ten sam tekst dotyczący Kredowni w Wicku. Czytając naprzemiennie tekst uczniowie uzupełniają go.

 

Zadanie 2 – do wykonania samodzielnie

Uczniowie wypełniają Karty Pracy (pkt.1) opis krajobrazu, który można zaobserwować z Kredowni w Wicku.

 

PRZYSTANEK II: GÓRA PIASKOWA

·        panorama Doliny Trzciągowskiej – omówienie powstania doliny

·        przedstawienie historii powstania Jeziora Turkusowego

·        omówienie jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych – barwa jeziora, roślinność, zwierzęta

 

Zadanie 3

Uczniowie wypełniają Karty Pracy (pkt.2) opis krajobrazu: widoku z Piaskowej Góry. Następnie dokonują porównania krajobrazu obserwowanych miejsc.

 

PRZYSTANEK III: DELTA ŚWINY

·        objaśnienie powstania Delty Świny

·        podanie przyczyn, dla których krajobraz ten jest uznany za szczególny (pierwotny)

 

Zadanie 4

Uczniowie dokonują obserwacji okolic Delty Świny i podają elementy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz elementy nie należące do przyrody tu występujące.

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika