Scenariusz: Dzieci - przyjaciele drzew.

Głos został oddany.

Autor: PP11

 

Temat: Dzieci - przyjaciele drzew Grupa wiekowa: 5 - latki

Cele ogólne:

-   rozumienie konieczności dbania o środowisko, -   rozwijanie szacunku do otaczającej nas przyrody.

Cele szczegółowe:

-  dziecko zna sposoby ochrony środowiska,

-  wie co niszczy przyrodę i jest dla niej szkodliwe,

-  dziecko dba o środowisko

-  rozszerzenie zasobu słownictwa związanego z przyrodą i jego ochroną,

-  poznanie budowy drzewa,

-  poznanie zagrożeń dla przyrody wynikających z działalności człowieka ,

-  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,

-  doskonalenie sprawności manualnej,

Podstawa programowa:

3.1  Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

3.3 Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

5.3   Jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest
dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

5.4 Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w
parku, na boisku, w sali gimnastycznej;

8.2  Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża
je, pląsając lub tańcząc;

8.4 W skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej;

9.2 Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form

konstrukcyjnych;

12.3  Potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach

roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę;

14.3    Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do

rysowania, wycinania i nauki pisania.

Metody:

-   czynna wyrażanie siebie poprzez działanie w zabawie, tańcu, rozwiązywaniu zadań

-   podająca - pogadanka, opowiadanie, opis

-   oglądowa - ilustracje, pomoce do zajęć

-   problemowa - gry dydaktyczne, burza mózgów

Formy: indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:

-  tamburyno,

-  ilustracje do opowiadania „Drzewo Maciusia",

-  ilustracje przedstawiające części drzewa - korzeń, pień, gałęzie, korona,

-  nagranie z wolnym i szybkim utworem muzycznym,

-  kartka A4 dla każdego dziecka,

-  kredki pastelowe,

-  farba zielona.

Przebieg zajęć:

  • 1. Zabawa orientacyjno - porządkowa „Deszczyk pada - słonko świeci" - dzieci biegają swobodnie po sali w rytm muzyki, gdy muzyka ucichnie chowają się w ustalonym wcześniej miejscu na sali.
  • 2. Słuchanie opowiadania „Drzewo Maciusia" ilustrowanego obrazkami - rozmowa na temat ochrony drzew i negatywnego wpływu ich niszczenia. Próba

oceny zachowania osób występujących w opowiadaniu.

3.   Zabawa dydaktyczna „Budowa drzewa"

- układanie obrazków w określonej kolejności, nazywanie części drzewa.

4.   Zabawa ruchowo - naśladowcza „Wesołe i smutne drzewo"

- podczas gry muzyki szybkiej, rytmicznej dzieci unoszą ręce do góry i poruszają
nimi (drzewa na wietrze) gdy muzyka zmienia się na wolną, smutną ręce (gałęzie)
opadają do ziemi.

5.   Rozmowa kierowana „Jak mogę dbać o naszą ziemię?"

- swobodna rozmowa na temat ochrony środowiska i czynników, które mu zagrażają.

6.   Ćwiczenie relaksacyjne „Czas odpoczynku"

- dzieci leżą na dywanie, słuchają utworu z muzyki poważnej.

7.   Praca plastyczna „Drzewo"

  • - dzieci na kartce odrysowują swoją rękę do łokcia - pień i gałęzie drzewa - kolorują je kredkami pastelowymi,
  • - dzieci odbijają palce zanurzone w zielonej farbie - liście drzewa.

8.   Wystawa prac plastycznych, próba oceny prac przez dzieci.

Głosuj
Miesiąc:
W tym miesiącu już głosowałeś/aś
Rok:
Ogólnie:
Już głosowałeś/aś na ten projekt
Copyright © 2009 PTH Technika