Scenariusz: Chronimy naszą przyrodę.

Autor: E. Oldachowska

 

scenariusz zajęć przyrody w kształceniu zintegrowanym dla klasy III

Cele :

- poznawanie różnych form ochrony przyrody

- rozumienie znaczenia słów "ochrona przyrody" i jej znaczenia dla ludzi i środowiska naturalnego

-różnice między ochroną ścisłą i częściową

- poznawanie pomników przyrody

Forma : zajęcia dydaktyczne w ogrodzie szkolnym

Metoda : pogadanka,obserwacja, praca z tekstem, praca plastyczna

Środki dydaktyczne : kolorowe plansze, mapa polski z zaznaczonym parkami narodowymi,rebusy, okazy rosnące w ogrodzie szkolnym.

Przebieg zajęć :

Uczniowie wychodzą przed szkołę, do szkolnego ogrodu, rozglądają się i szukają najpiękniejszych roślin, starają się rozpoznać i nazwać wybraną roślinę.

Następnie oglądają kartony ze zdjęciami roślin  objętych pierwszą współczesną ochroną gatunkową w Polsce wg. rozporządzenia z 1919 roku, w którym zakazano niszczenia, uszkodzenia oraz wywożenia z kraju sześciu gatunków roślin : cis pospolity, różanecznik wschodniokarpacki, sosna limba, różanecznik żółty, modrzew polski, smaglicapodolska.

Na mapie Polski wyszukują wszystkie parki narodowe występujące w Polsce, poznają też inne formy ochrony przyrody takie jak : rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochronę gatunkową.

Następnie uczniowie wypełniają karty pracy : uzupełniają podpisy i zdania.

Podczas pogadanki dowiadują się informacji na temat ochrony ścisłej i częściowej roślin  oraz o strefach ochronnych, a także o tym co może być pomnikiek przyrody. Rozwiązują  otrzymane rebusy,  a następnie każdy uczeń musi odnaleźć wokół siebie , na terenie szkolnym rośliny będące rozwiązaniem rebusów.

Po powrocie do szkoły uczniowie malują farbą plakatową rośliny chronione w Polsce.

Na zakończenie wystawa i indywidualna prezentacja swoich prac przed klasą. 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika