Scenariusz: Co to jest skala?

Autor: dorota Życzkowska

Scenariusz lekcji przyrody dla kl. IV

Temat: Co to jest skala?


·         W ramach treści programowych:

- Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa.

·         W ramach edukacji regionalnej:

- Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły.

·         W ramach edukacji ekologicznej:

- Przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

Materiały pomocnicze do przeprowadzenia lekcji: linijka, przybory, paski papieru, kartka papieru formatu A4, miara.

TOK LEKCJI:

I.                    Faza wprowadzająca

1.       Czynności organizacyjno-porządkowe

2.       Zapoznanie uczniów z celami zajęć

3.       N-l w formie losowania dzieli uczniów na 4-osobowe grupy. Przydziela każdej grupie kartkę papieru i pasek papieru długości około 2 m.

II.                  Faza realizacji

1.       N-l pokazuje uczniom pasek papieru długości około 1 m., rysuje go na tablicy. Zadaje pytanie: Jak ten odcinek narysować na kartce?

Uczniowie metodą „burzy mózgów” podają propozycje, które n-l zapisuje na tablicy szkolnej. Odpowiedź najbliższą prawdy omawia.

2.       Jeśli propozycje nie będą prawidłowe n-l sam podaje metodę : zmniejszyć odcinek paska za pomocą paska papieru, który otrzymała każda grupa i dotąd składać na równe części, aby wymiar zmieścił się na kartce.

Uczniowie najpierw składają 2 równe części a n-l zapisuje ½ czyli 1:2, potem na cztery równe części – n-l zapisuje ¼ lub 1:4 itd.

Czynność zostaje powtórzona do ośmiokrotnego pomniejszenia.

3.       Uczniowie mierzą miarą pomniejszony odcinek i dla sprawdzenia mnożą go przez 8 i porównują wynik z długością  zmierzonego odcinka.

4.       N-l objaśnia pojęcie skali – jest to liczba wskazująca ile razy zostały zmniejszone lub zwiększone przedmiotu w stosunku do jego wymiarów rzeczywistych.

Uczniowie zapisują w zeszycie wyjaśnienie pojęcia skali jako punkt 1 notatki z lekcji w zeszycie.

5.       N-l wyjaśnia, że na mapach ma się do czynienia tylko ze skalami zmniejszającymi.

6.       N-l rozdaje grupom uczniów atlasy i poleca obserwację różnych map w atlasie. Zwraca uwagę na różne pomniejszenie obszarów na mapie.

 

7.       N-l wyjaśni, że ta sama skala może być przedstawiona w różnych postaciach. Podaje jeden przykład, np. skala mapy wiszącej w klasie.

a)       1: 300 000                                     skala liczbowa

b)       1 cm – 300 000 cm

1 cm – 3000 m                               skala mianowana

1 cm – 3 km

c)       0    3      6      9 km                        skala liniowa

1 cm

8.       N-l objaśnia rodzaje skali i przykłady. Poleca zapis w zeszycie jako punkt 2 notatki.

Rodzaje skali:

- liczbowa

- mianowana

- liniowa.

Uczniowie przyporządkowują nazwę skali do podanych zapisów na tablicy. Wskazują zalety skali liniowej.

III.                Faza podsumowująca

1.       Dla utrwalenia wiadomości z lekcji każda grupa uczniów dostaje na kartce inny przykład skali. Grupa ma za zadanie dopisać inną postać tej skali:

I grupa

1: 2000                        – skala liczbowa

……………………………….... – skala mianowana

………………………………….. – skala liniowa

 

II grupa

1 cm -  400 m               - skala mianowana

………………………………… - skala liniowa

………………………………… - skala liczbowa

 

III grupa

0          10        20        30km – skala liniowa

   1 cm

……………………………………. – skala mianowana

……………………………………. – skala liczbowa

N-l kontroluje poprawność wykonywanych zadań.

 

2.       N-l ocenia pracę uczniów na lekcji

3.       N-l zadaje pracę domową. Wykonać zadanie 4 str. 25 (w Zeszycie ćwiczeń cz. II).

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika