Ludzkość znajduje się w krytycznym momencie swoich dziejów. Jesteśmy świadkami utrwalania się dysproporcji między narodami oraz wewnątrz narodów, pogłębiającej się biedy, głodu, chorób i analfabetyzmu oraz stale pogarszającego się stanu ekosystemów, od których zależy nasz byt. Jednak integracja środowiska i rozwoju, a także większe skupienie uwagi na obu tych zagadnieniach mogą doprowadzić do zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkich ludzi, do zapewnienia im lepszego poziomu życia, lepszej ochrony i zagospodarowania ekosystemów i wreszcie do zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej pomyślnej przyszłości. Żaden naród nie może tego osiągnąć sam, jednak wszystkim narodom razem może się to udać – przy powszechnej współpracy w dziedzinie trwałego i zrównoważonego rozwoju. AGENDA 21

Publikacje: Zrównoważony rozwój

Jednym z podstawowych pojęć wykorzystywanych przez rozwijającą się obecnie ekonomię środowiska są efekty zewnętrzne ( ang. externalities). N... [więcej]

Za paradoks można uznać fakt, że kraje, które mają za sobą okres gospodarki planowej, charakteryzują, się bardziej zdewastowanym środowiskiem... [więcej]

Celem modernizacji ekologicznej jest uczynienie obecnie funkcjonujących proces6w produkcyjnych, a. także samych produktów bardziej przyjaznymi dla ... [więcej]

Hasło "rozwój zrównoważony" wywołuje bardzo zróżnicowane reakcje. Od kompletnego niezrozumienia i całkowitej na nie obojętności, p... [więcej]

Zanim jeszcze pojawił się termin rozwój zrównoważony, jego ideę niezwykle poglądowo i skrótowo wyłożył Mahatma Gandhi. Zapytany o to, czy n... [więcej]

Zadowalająca wszystkich definicja rozwoju zrównoważonego  jest przedmiotem sporów w gronie ekonomistów środowiska. W jednej z publikacji nalicz... [więcej]

1. XXIII Sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów ZjednoczonychNa sesji zwrócono uwagę na to, że: "po raz pierwszy w historii ludzkości pojawił... [więcej]

Copyright © 2009 PTH Technika