Scenariusz: Niektóre właściwości fizyczne gazów.

Autor: Mariola Turowska-Moskalik

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ

 

 

Hasło  programowe : Niektóre właściwości fizyczne gazów. Znaczenie tlenu w procesie spalania i oddychania.

Temat  lekcji : Właściwości powietrza i tlenu jako jego składnika.

Metody  pracy : Pogadanka ,doświadczenia, obserwacja bezpośrednia, „ burza mózgów”.

Typ  lekcji : Wprowadzająca.

Formy  pracy : Praca  indywidualna i zespołowa .

Środki  dydaktyczne :świeczka , słój, płytkie naczynie, 5 małych słoiczków, liście moczarki kanadyjskiej, linijka , gazeta, papier pakowy, flamastry, podręcznik Przyroda kl V wyd.Rożak.

Miejsce  zajęć : Sala lekcyjna.

Czas  trwania zajęć : 2 godz.

Przeznaczenie: Kl. V a.

Data : 25.10.2002 r.

       

CELE :

·        uczeń wie, co to jest powietrze , tlen, próżnia, ciśnienie ,

·        uczeń zna podstawowe właściwości powietrza,

·        uczeń rozumie podstawowe znaczenie tlenu w procesach oddychania i spalania,

·        uczeń wie, że istnieją organizmy, które nie potrzebują do życia tlenu.

 

UMIEJĘTNOŚCI  OPERACYJNE

Uczeń  potrafi :

·        przeprowadzić doświadczenia ukazujące rolę tlenu w procesie spalania i oddychania,

·        wykazać podstawowe właściwości powietrza przy pomocy prostych doświadczeń.

PREBIEG  ZAJĘĆ

 

Przygotowanie:

Lista pytań do zawieszenia na tablicy.

1.Co to jest próżnia? 2. Co to jest powietrze? 3. Czy powietrze ma zapach?                4. Jak powietrze smakuje? 5. Czy powietrze ma kolor?  6.Czy powietrze waży? 7. Co się dzieje z powietrzem gdy się ogrzewa? 8. Który z elementów powietrza jest najważniejszy dla organizmów żywych? 9. Czy tlen się zużywa? 10. Dlaczego tlenu nie ubywa? 11. Czy wszyscy potrzebują tlenu?

  

Przeprowadzenie:

1.     Nauczyciel podaje temat lekcji i zawiesza listę pytań, które zostaną rozwiązane w toku lekcji.

2.     Uczniowie na podstawie wiadomości z kl.IV  wyjaśniają: Co to jest próżnia i powietrze?

3.     Uczniowie wykonują doświadczenia 1,2,3 z podręcznika wyjaśniające cechy powietrza (barwa, smak, zapach).

4.     Uczniowie obserwują doświadczenie wykazujące, czy powietrze waży.

(doświadczenie nr 4 z podręcznika).Ustalenie definicji pojęcia „ciśnienie”.

Porównanie proponowanej treści definicji z zapisaną w podręczniku.

5.     Uczniowie wykonują doświadczenie 5 z podręcznika , które wykazuje ,

 że w zależności od temperatury powietrze unoś i się bądź opada (Pojęcia w podręczniku- ciśnienie wysokie , ciśnienie niskie) .

6.     Przypomnienie wiadomości z kl.IV na temat : Składniki powietrza. Gaz niezbędny do oddychania i spalania.

7.     Uczniowie odczytują pytanie: Czy wszyscy potrzebują tlenu? Odpowiadają stosując metodę „burza mózgów”.

 

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika