Scenariusz: POZNAJ PRZYROD? WOK? SIEBIE

Autor: AGATA ZIELONKA

  1. WST?P

Program ma na celu rozbudzenie zainteresowa? otaczaj?c? przyrod?.
Ma rozwija? ch?? aktywnego poznania najbli?szego ?rodowiska, jego walorw przyrodniczych, zagro?e? i ch?? podj?cia dzia?a? na rzecz ochrony przyrody.

Program k?ka biologiczno ekologicznego przeznaczony jest dla trzeciego etapu edukacyjnego. Jest zgodny z Podstaw? Programow? Kszta?cenia Oglnego dla gimnazjw. B?dzie on realizowany w Gimnazjum
w Pilchowicach w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

 

2.CELE OGLNE PROGRAMU

1. Zdobywanie przez ucznia wiedzy o otaczaj?cej go przyrodzie oraz konieczno?ci zapobiegania i likwidowania zagro?e?.

2. Rozwijanie wra?liwo?ci i szacunku do przyrody.

3. Poznawanie metod badawczych stanu ?rodowiska przyrodniczego.


3. ZAKRES TRE?CI CELE SZCZEG?OWE

 

TRE?CI

CELE SZCZEG?OWE

Drzewa i krzewy naszego krajobrazu.

- potrafi pos?ugiwa? si? kluczem do oznaczania drzew
i krzeww,

- rozpoznaje wybrane gatunki drzew i krzeww.

Tworzymy zielnik Dziko rosn?ce drzewa

i krzewy naszej gminy.

- zna sposoby sporz?dzania zielnika,

- potrafi wykona? zielnik.

Ro?liny zielne

- potrafi pos?ugiwa? si? kluczem do oznaczania ro?lin zielnych,

- rozpoznaje wybrane gatunki ro?lin zielnych.

Poznajemy miejsca cenne przyrodniczo

w naszej gminie.

- zna kryteria wg ktrych ustala si? pomniki przyrody,

- wie, co mo?e sta? si? pomnikiem przyrody,

- zna miejsca cenne przyrodniczo

w gminie Pilchowice.

- dostrzega potrzeb? ustanawiania pomnikw przyrody,

- wie, jakie korzy?ci daje stare drzewo w lesie.

Przewodnik przyrodniczy po gminie Pilchowice

- wykonuje przewodnik przyrodniczy po gminie Pilchowice.

Formy ochrony przyrody

- zna formy ochrony przyrody

- wycieczka do Parku Krajobrazowego w Rudach Wielkich

- wycieczka do rezerwatu ???czok

- wycieczka na ?cie?k? dydaktyczn? w Smolnicy.

 

 

Ro?linno?? synantropijna

- wie, co to jest ro?linno?? synantropijna,

- rozpoznaje takie gatunki ro?lin synantropijnych jak: tasznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, ?opian, dziewanna pospolita.

Ro?liny lecznicze pola

- potrafi oznaczy? i rozpozna? takie ro?liny lecznicze jak: krwawnik pospolity, chaber b?awatek, cykoria podr?nik, fio?ek trjbarwny, mak polny, perz,

- okre?la znaczenie ro?lin w lecznictwie,

- potrafi wykona? zielnik

Ro?liny przyprawowe w kuchni

- zna pochodzenie niektrych przypraw (ziele angielskie, imbir, cynamon, ga?ka muszkato?owa, papryka, pieprz czarny, szafran, go?dziki, li?cie laurowe itp.

- Potrafi okre?li? z jakich cz??ci ro?lin uzyskuje si? okre?lon? przypraw?

- Rozpoznaje nazwy niektrych przypraw

- sporz?dza wystaw? Botanika od strony kuchni

Ro?liny doniczkowe

- zna pochodzenie ro?lin doniczkowych,

- potrafi oznaczy? ro?lin? doniczkow?,

- zna wymagania piel?gnacyjne niektrych ro?lin doniczkowych,

- oznacza ro?liny znajduj?ce si? w szkole.

 

Badanie stanu czysto?ci powietrza
w naszej okolicy

- zna metod? pomiaru czysto?ci powietrza za pomoc? skali porostowej,

- rozpoznaje porosty naziemne i nadrzewne,

- bada kwasowo?? opadw atmosferycznych,

- potrafi sporz?dzi? raport
o czysto?ci powietrza w gminie Pilchowice na podstawie skali porostowej.

Opieka nad stawem miejscem rozrodu p?azw, w ramach realizacji programu Ochrona cennych miejsc rozrodu p?azw w wojewdztwie ?l?skim

- zna budow? stawu,

- oznacza faun? i flor? zbiornika wodnego za pomoc? atlasw i kluczy,

- zna p?azy wyst?puj?ce
w Polsce,

- zna cykl rozwojowy p?azw,

- wie, jak stworzy? dobre warunki dla rozwoju p?azw

Lasy i ich ochrona

- zna biologiczne i gospodarcze znaczenie lasw,

- wymienia ?rd?a zanieczyszcze? lasw

- zna stan zdrowotny lasw w gminie,

- zna sk?ad gatunkowy lasw na terenie gminy.

Zanieczyszczenia gleby

- zna niektre substancje szkodliwe zawarte w glebie
i ich ?rd?a (nawozy sztuczne, ?rodki ochrony ro?lin, ?cieki, opady)

- wymienia reakcje ro?lin na sl kuchenn?,

- wykonuje do?wiadczenie kie?kowanie nasion rze?uchy na pod?o?u z sol?.

Znaczenie wody

- zna przyczyny i skutki braku wody,

-

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika