Scenariusz: Woda

Głos został oddany.

Autor: Mariola Turowska-Moskalik

Konspekt

 

Temat: Utrwalenie  wiadomości z działu  „Woda”.

Lekcja 1 / 2

Cele:

  • Wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej „ Dział woda” w praktyce.
  • Praktyczne korzystanie z różnych źródeł informacji.
  • Rozbudzanie świadomości ekologicznej.
  • Kształtowanie proekologicznego stylu życia.
  • Trenowanie nawyku myślenia ekologicznego w typowych sytuacjach dnia codziennego, tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu.
  • Budzenie osobistego, emocjonalnego stosunku do przyrody.
  • Rozwijanie wrażliwości i szacunku dla przyrody.
  • Zwiększenie zainteresowania ekologią, a w efekcie świadome  uczestnictwo w kształtowaniu środowiska oraz chęć gospodarowania jego zasobami w sposób zrównoważony.
  • Skuteczne podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzięki różnym  środkom przekazu.

 

Metody:

- indywidualna :

·        analiza tekstu,

·         wypowiedź,  

·        rozwiązywanie zadań,

·        rozwiązywanie krzyżówek,

·        praca z mapą.

- zbiorowa, grupowa :

·        praca nad tekstem,

·        dyskusja,

·        kula śniegowa,

·        metaplan)

Pomoce:

- podręcznik pt. „Ekologia . Atlas ilustrowany.”,wyd. Europa w formie książkowej i elektronicznej,

- komputer z projektorem,

- kartki, długopisy i zeszyty do przyrody.

Przebieg zajęć:

1.     Wprowadzenie

-      Sprawdzenie obecności.

-      Powtórzenie wiadomości zdobytych na poprzedniej lekcji.

-      Poznanie spisu treści ( budowy) podręcznika „Ekologia. Atlas ilustrowany”.

-      Przypomnienie czynników środowiska podręcznik str.6. Zwrócenie uwagi na jeden z nich „Woda” – zapisanie go na tablicy.

 

2.     Rozwinięcie

 

2.1     Uczniowie szukają w podręczniku informacji na temat „Zasobów wody na Ziemi” podręcznik str. 40.

 

Odpowiadają na pytania.

·        Jaką  powierzchnię naszej planety zajmuje woda?

·        Czy ilość wody w przyrodzie jest zmienna?

·        Czy lodowiec to woda słona?

·        Jaka część góry lodowej pływa nad powierzchnią wody?

 

v    Każda poprawna odpowiedź oceniana plusem.

 

Wykonują zadanie z luką.

Zad.1 Wpisz w miejsce kropek właściwy proces, aby nastąpił obieg wody w przyrodzie.

 

    Opad,  wsiąkanie lub spływ , …………….., skraplanie.

 

     Parowanie, skraplanie , ……………….,wsiąkanie lub spływ.

 

v    Pierwsza poprawna prezentacja oceniana plusem.

 

2.2     Uczniowie pracują z podręcznikiem str.9.

Tworzą pojęcia do haseł – krzyżówka na tablicy , których rozwiązaniem jest hasło „woda”.

 

 

 

W

I

E

L

B

Ł

Ą

D

 

S

K

L

E

R

O

F

I

T

Y

 

 

 

H

Y

D

R

O

F

I

T

Y

F

O

T

O

S

Y

N

T

E

Z

A

 

                                   

 

v    Poprawne wyjaśnienie hasła oceniane plusem.

2.3     Projekcja str.10 z podręcznika.

 

Uczniowie wyjaśniają na podstawie ilustracji.

·        „ Czy zachodzi zależność temperatury wody w jeziorze od pór roku?”

·        „ Czy temperatura wody w jeziorze ma wpływ na organizmy żywe?”

 

v    Pierwsze poprawne wyjaśnienie oceniane plusem.

 

2.4     Praca z podręcznikiem str.31 i 8.

 

Uczniowie wykonują rysunek jeziora nanosząc pojęcia i opisując w legendzie : litoral,  pelagial, profundal, plankton, neuston, nekton, bentos.

 

2.5     Projekcja str.43 z podręcznika.

 

Analiza pojęć związanych z biegiem rzeki od źródła do ujścia na podstawie ilustracji str. 43.

·        bieg górny:

     - źródło,

     - wodospad,

     - zapora,

     - kotlina,

     - dolina przełomowa.

·        bieg środkowy:

- dopływ prawy,

- dopływ lewy,

- koryto.

·        bieg dolny:

- meander,

- starorzecze,

- ujście deltowe,

- ujście lejkowe.

 

v    Poprawne wyjaśnienie pojęć oceniane plusem.

 

Analiza wykresu słupkowego „Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane do wód powierzchniowych.” str. 43.

·        Od którego roku zaczęła maleć liczba ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych?

·        Jaka w latach 1990-2000  zachodzi tendencja odnośnie wód zanieczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych?

·        Ile ścieków przemysłowych i komunalnych było odprowadzanych do wód powierzchniowych w roku 1998 ?

 

v    Poprawna analiza wykresu oceniana plusem.

 

2.6     Praca metodą metaplanu nad problemem „ Jak ograniczyć ścieki komunalne i przemysłowe w Polsce?”.

 

 
 

Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?

 
 


Jak jest?

 

 

2.7     Projekcja str. 42 z podręcznika.

 

Nauczyciel prezentuje mapę Polski.

Uczniowie w oparciu o prezentację i pracę z podręcznikiem odpowiadają na pytania.

·        Wymień państwa sąsiadujące  z południową granicą Polski.

·        Wymień państwa sąsiadujące  z północną granicą Polski.

·        Wymień państwa sąsiadujące  z wschodnią granicą Polski.

·        Wymień państwa sąsiadujące  z zachodnią granicą Polski.

Głosuj Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Już głosowałeś/aś na ten projekt

Copyright © 2009 PTH Technika