Scenariusz: Coś o dysleksji.

Autor: Mariola Turowska-Moskalik

 

POTWIERDZENIE

 

Przeprowadzenia szkolenia dla zespołu matematyczno-przyrodniczego

„Dysleksja rozwojowa u dzieci w świetle reformy szkolnictwa”

 

 

 

            W dydaktyce często stosuje się zwrot „uczniowie ze specjalnymi trudnościami

w  uczeniu się, aby lepiej go zrozumieć należy przeanalizować pracę p. Marii  Bogdanowicz

O dysleksji , czyli specyficznych trudnościach  w czytaniu i pisaniu .”

 

Ucząc w klasach IV-VI widzę wielu uczniów ,którzy mają  specyficzne trudności w nauce        i pomyślałam , iż wychowawcy chcąc im pomóc  będą  musieli podobnie  jak ja przeanalizować wiele materiałów , dlatego postanowiłam przedstawić krótko  swoje spostrzeżenia , mam nadzieję ,iż będą one dla kogoś pomocne .

Badania p. Bogdanowicz  potwierdzają ,iż około 15 % populacji szkolnej stanowią  dzieci    ze specyficznymi trudnościami  w czytaniu i  pisaniu .

Specyficzne trudności  w czytaniu i pisaniu  określane są terminem  dysleksja rozwojowa .

Dysleksja uwarunkowana jest  minimalnymi dysfunkcjami centralnego  układu nerwowego ,   które mają podłoże genetyczne  lub  powstają w wyniku nieprawidłowego rozwoju  dziecka  w okresie prenatalnym i około porodowym .

Dysleksja przejawia się  u dzieci  w postaci zaburzeń koncentracji  uwagi , spostrzegania i pamięci  wzrokowej , odbioru dźwięków mowy , zapamiętywania i  operowania nimi , koordynacji  ruchów i integracji  wymienionych  funkcji .

Trudności te  występują  pomimo dobrej sprawności intelektualnej dziecka i nie są  uwarunkowane  wadą  wzroku  czy słuchu .

Dziecko  ma trudności w :

- uczeniu się  czytania i pisania ,

- nauki języków ,

- opanowania  tabliczki mnożenia ,

- poprawnego  zapisywania liczb i działań ,

- zapamiętywaniu układów gimnastycznych ,

- utrzymywania równowagi ciała ,

- opanowania poziomu graficznego  rysunku ,

- orientacji na mapie i w terenie ,

- spostrzegania stosunków przestrzennych ,

- zapamiętywania chronologii.

Pogłębianie się niepowodzeń  szkolnych  wynika z nawarstwiania  wtórnych  zaburzeń emocjonalnych  i motywacyjnych .

Pomoc uczniom z dysleksją  trzeba udzielać w każdym wieku . Nigdy nie jest za późno .

Kierując dzieci do poradni psychologiczno – pedagogicznej starajmy się  określić  swoje spostrzeżenia  odnośnie trudności dziecka .Używając  terminów :

  • dysleksja – jako wąskie trudności w czytaniu ,
  • dysortografia – specyficzne trudności  w opanowaniu poprawnej  pisowni ,
  • dysgrafia – specyficzne trudności  w opanowaniu kaligraficznego pisma .

  

Na  podstawie  tych  decyzji  do końca roku szkolnego , poprzedzającego  sprawdzian  dyrekcje szkół będą  musiały  przesłać do  właściwych  okręgowych  komisji listy uczniów dyslektycznych .

Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się , przystępujący  do  sprawdzianu musi  posiadać opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej  stwierdzającą te trudności , wydaną  po ukończeniu  przez niego drugiej klasy szkoły podstawowej .

W związku z reformą szkolnictwa  jest przeprowadzany  powszechny i obowiązkowy  sprawdzian w kl.VI.

Dzieci z dysleksją rozwojową  mogą  mieć  dostosowane warunki do zdawania tegoż  egzaminu.

Uczeń dyslektyczny oraz  jego rodzice  powinni sami zdecydować , czy zechcą skorzystać z proponowanych  udogodniań , a decyzję  w  formie pisemnej przekazać  dyrekcji szkoły .

 

 

 

                                                         Opracowała  M. Turowska - Moskalik

Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika