Scenariusz: Mierzymy drzewa.

Autor: Ewa Krucewicz

Wstęp

Poznając drzewa zawsze zwracamy uwagę na ich wielkość. Duże i stare drzewa budzą nasz podziw a nawet cześć. Przy pomocy prostych narzędzi badawczych dzieci mogą określić wysokość drzewa i na podstawie tych określeń stwierdzić jego wiek.

Podczas tych zajęć uczniowie uwrażliwiają na problematykę ochrony środowiska i uczą zasad zachowania się w lesie.

Temat:Mierzymy drzewa.

Czas trwania: 1,5 h

 Środki dydaktyczne: karty pracy, podkładki do pisania, klucze do oznaczania gatunków drzew, lupy, miarki krawieckie, prosty patyk, ołówki, kalkulator, listki wycięte z papieru samoprzylepnego - po 2 w tym samym kolorze

Cel

§  Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

§  Zachęcenie do obserwacji i opisywania środowiska przyrodniczego

§  Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko

Przewidywane efekty

§  Umiejętność obliczania wysokości i pomiaru grubości drzew według

§  Umiejętność posługiwania się miarką

§  Umiejętność wyszukiwania właściwych informacji dotyczących wieku drzewa

§  Obserwacja i opisywanie wygląd drzew

§  Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew według klucza

§  Dostrzeganie problemów ekologicznych w środowisku leśnym

§  Przestrzeganie zasad zachowania w lesie

Przebieg zajęć:

Przygotowanie:

  • Przywitanie, poznanie dzieci, rozdanie kolorowych etykiet samoprzylepnych w kształcie listków. Wpisanie imion - jeśli nie znamy dzieci, by lepiej komunikować się z nimi. Uczniowie z przydzielonymi listkami tego samego koloru będą tworzyli 2 - osobową grupę zadaniową.

Wstęp:

  • Omówienie tematu, miejsca i celów zajęć oraz kolejnych zadań do wykonania.
  • Przejście na teren badawczy. Podczas spaceru rozmowa na temat zachowania się w lesie, znaczenia przyrody i konieczności jej ochrony oraz ciekawych drzew, ze wskazaniem ich charakterystycznych cech gatunkowych.
  • Na polanie krótkie omówienie kolejnych zadań do wykonania i zasad kontaktowania się z nauczycielem (np. pomachanie czapeczką, kartką, a nie wołanie). Poinformowanie uczniów o możliwości skorzystania z pomocy i narzędzi badawczych znajdujących się u nauczyciela (lupy, klucze do oznaczania gatunków drzew, miarki krawieckie, kalkulator).

Realizacja:

  • Rozdanie grupom zadaniowym podkładek do pisania i kart pracy. Karty przekazujemy sukcesywnie, po zakończeniu przez uczniów zadań na poprzedniej karcie.
  • Praca uczniów w oparciu o karty pracy w określonych miejscach polany.

Nauczyciel obserwuje grupy, udziela wsparcia i wskazówek, dbając o poprawność działań uczniów i stwarzając możliwość ukończenia pracy przez każdego. Chwali za efekty i wręcza kolejną kartę.

Obliczenia matematyczne uczeń może wykonywać wg wyboru: pamięciowo, pisemnie lub skorzystać z kalkulatora.

-          Karta pracy nr 1 - Jak grube jest nasze drzewo?

-          Karta pracy nr 2  - Jakie to drzewo?

-          Karta pracy nr 3 - Jak długo rosło drzewo?

  • Zebranie uczniów w kręgu na środku polany.

Praca zbiorowa: podsumowanie prac badawczych przez dzieci poszczególnych grup. Analizowanie wyników i wnioskowanie: czyje drzewo jest najwyższe, najgrubsze, czyje najstarsze i jakiego ono jest gatunku?

Podsumowanie:

  • Nauczyciel pyta uczniów czy wiedzą, że stare drzewa podlegają ochronie ? Uczniowie zapoznają się z załącznikiem i na jego podstawie określają, czy które z mierzonych przez nie drzew kwalifikuje się do ochrony ?
  • „Burza mózgów" - jak chronić lasy, by drzewa rosły nadal i żyły długo.

Uczniowie wymieniają np.:

-          nie niszczyć drzew, grzybów, mrowisk,

-          nie palić ognisk,

-          nie rzucać butelek, nie śmiecić,

-          nie hałasować,

-          zakładać szkółki leśne,

-          wycinać chore drzewa, walczyć ze szkodnikami lasu,

-          nie płoszyć ptaków i zwierząt, dokarmiać zwierzęta zimą.

Na zakończenie nauczyciel prosi dzieci by na lekcji plastyki narysowały plakat „Jak chronić lasy".

Pozytywna ocena pracy dzieci, zachęta do ponownych odwiedzin lasu.
Głosuj
Miesiąc:
Rok:
Ogólnie:
Copyright © 2009 PTH Technika