Ludzkość znajduje się w krytycznym momencie swoich dziejów. Jesteśmy świadkami utrwalania się dysproporcji między narodami oraz wewnątrz narodów, pogłębiającej się biedy, głodu, chorób i analfabetyzmu oraz stale pogarszającego się stanu ekosystemów, od których zależy nasz byt. Jednak integracja środowiska i rozwoju, a także większe skupienie uwagi na obu tych zagadnieniach mogą doprowadzić do zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkich ludzi, do zapewnienia im lepszego poziomu życia, lepszej ochrony i zagospodarowania ekosystemów i wreszcie do zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej pomyślnej przyszłości. Żaden naród nie może tego osiągnąć sam, jednak wszystkim narodom razem może się to udać – przy powszechnej współpracy w dziedzinie trwałego i zrównoważonego rozwoju. AGENDA 21

Publikacje: Oficjalne dokumenty

W Johannesburgu w 2002 roku odbyła się konferencja ONZ - Szczyt Ziemi w sprawie zrównoważonego rozwoju. Była to największa konferencja w histori... [więcej]

 Uchwalona podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest to zbiór zaleceń i wytycznych dotyczących działań, które powinny być podjęte dla zape... [więcej]

Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój potocznie zwane Szczytem Ziemi odbyło się dniach 3-14 czerwca 1992 roku Rio de Janeiro. W... [więcej]

Dział I Zakres obowiązywania ustawy Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględ... [więcej]

Rozdział 1Art. 5„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i o... [więcej]

Copyright © 2009 PTH Technika